کشف و ضبط یک تن انواع مواد مخدر طی هفته گذشته در هرمزگان