پاسخ کار کلاسی صفحه ی 56 کتاب کارو فناوری نهم

مرحله اول کار برجسته کاری صفحه مسی را که ایجاد طرح و سپس برجسته کاری می باشد را در این فیلم مشاهده می کنید. مراحل بعد در فیلمهای دیگر می آید.دانلود