هیات های ورزشی بافق نیازمند حمایت مالی هستند

یک معتاد آن موقع که نمی فهمید مواد مخدر گرفتارش می کند، دانش نداشت، آن موقع که فهمید ولی به راه خودش ادامه داد اراده نداشت، تقوا هم دانایی به انسان می دهد و هم تواناییدانلود