همیشه سردتان است شاید یکی از این مشکلات را داشته باشید