ممنوعیت حسین قمشه ای

بخشى از سخنرانى دكتر حسین الهى قمشه اى در مراسم یادبود زنده یاد بانو مهدیه الهى قمشه اى . برنامه 194صدبرگ. 1395.4.26 https://instagram.com/smesle۱۰۰barg * http://۱۰۰--barg.persianblog.ir/ * http://۱۰۰--barg.mihanblog.com/ * https://instagram.com/۱۰۰.bargدانلود