در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

مشارکت افزون بر 50 درصد خانوارهای گلستان در سرشماری اینترنتی

رکورد سرشماری اینترنتی که با مشارکت ۳۵ درصدی در دست ژاپنی ها بود با مشارکت ۳۹ درصدی ایرانی ها شکسته شد.دانلود