مشارکت افزون بر 50 درصد خانوارهای گلستان در سرشماری اینترنتی

رکورد سرشماری اینترنتی که با مشارکت ۳۵ درصدی در دست ژاپنی ها بود با مشارکت ۳۹ درصدی ایرانی ها شکسته شد.دانلود