مرگ پایان زند نیست

ونوس فرشته ای که از پیشوای ورامین مهمون ما شد و قطع نخاع کامل هست روزی محکوم به مرگ بود و امروز خوشحال در حال بازی کردن با دوستانش @rasashelterدانلود