مجلس سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم را محکوم کرد

خداوند مردم بحرین را از زیر این حکومت ظالم بیرون آورد انشاءاللهدانلود