فصل اول سریال عایشه گل

در کتاب انساب الاشراف آمده : حضرت علی (ع) بعد از جنگ جمل به عایشه گفتند : تو مردم را تحریک کردی و مردم به خاطر حرفها و تحریکهای تو یکدیگر را کشتنددانلود