فروشندگی دربوستان

راه و روش یک فروشندگی خوب در چیست؟ با دیدن این فیلم ، به راز و رمزهای یک فروش خوب و فروشنده خوب بودن پی ببریددانلود