فرمانده نظامی سینا در مصر کشته شد

کشته شدن چند فرمانده نظامی و هماهنگ کننده عملیات تروریست ها در جنوب سوریه همینطور مسئول توپخانه جبهه جنوب در انفجار بمب در مسیر خودرو آنهادانلود