غرق شدن افغانها درمقدونیه درکشتی ها

بااستفاده ازمکانیزم ژیروسکوپ تخته بیلیارد درکشتی متحرک تعادل خود راحفظ میکنددانلود