طرح ایرانی لوگو و پست اینستاگرام گوگل شد اینستاپست

این دو تصاویر را ببینید و خودتان قضاوت کنید خخخدانلود