شومیز لی بچگانه

آموزش الگوی شومیز توسط خانم توحیدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه باران.دانلود