شبکه ای از یاه ست که برنامه کشتی کج پخش میکند

'توقف قایق های: FM اتریشی نشان می دهد اتحادیه اروپا باید سیاست پناهندگی استرالیا استخدام وزیر امور خارجه اتریش پیشنهاد کرده است که اتحادیه اروپا باید پناهندگان رسیدگی به راه استرالیا، با استفاده از بازداشتگاه دریایی برای پردازش هر کس پس از رسیدن با قایق.دانلود