سخن توهین امیز علی ضیا به مظلومی بوده

برخورد زشت و توهین امیز فرزاد حسینی مجری برنامه اکسیر خیلی کاار زشتی یکنه و امیدوارم با این ویدیو ها دست از این کاراش بردارهدانلود