زانیار قاسمی اصلیتش کجایی

شعارهای معترضان در پنجمین روز اعتراضات به بحران آب و برق و هوا در مقابل استانداری خوزستان در اهواز "خوزستانی می میرد، ذلت نمی پذیرد" "استان دار فراری، کجایی کجایی" @Taghato_News #اهواز_شهر_خاک #دلواپس_خوزستانیمدانلود