دیدار سه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ششمین حراج تهران