درآمد لستر از حق پخش تلویزیونی امسال 470میلیارد تومان