در کانال تاپ ویدیو فقط ویدیو می بینی

در کانال تلگرام ما عضو شوید!

جوانان ایران به دنبال تکرار سال های درخشان عمل کار برآید

بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سر آید بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سر آید خلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید صحبت حکام ظلمت شب یلداست نور ز خورشید جوی بو که برآید بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به درآید ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر ره روی که در گذر آید صالح و طالح متاع خویش نمودند تا که قبول افتد و کهدانلود

اخرین ویدیو ها