تامین 250 لباس گرم برای دانش آموزان رابر از سوی معلم فداکار

خدمت معلم فداکار به دانش آموزان عشایردانلود