تارتار:‌بعد از پروین دیگر چنین تیم قدرتمندی نداشتیم