برگزاری ششمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن در دانشگاه مراغه