بازدید رئیس کمیته دفاعی مجلس سنای پاتان از مجلس ترکیه