_هفت_وادی_جنگ_و_نسل_سومی_در_مواجهه_با_دفاع_مقدس اینجا شهر گِرد حقیقتی افسانه‌ای می‌چرخد

اینجا شهر گِرد حقیقتی افسانه‌ای می‌چرخد