اولویت اول تسریع در مراحل آواربرداری تجلیل شایسته از آتش نشانهای قهرمان خانواده هایشان است