انتقاد رییس شبکه هپاتیت ایران از برنامه ریزی های نامناسب در تأمین دارو داروی هپاتیت سی نایاب شد