اصفهانیان قرار بود پول مان را از فیفا از طریق کشور سوم بگیریم