استخدام وزارت بهداشت95

سید احمد لطفی نماینده سابق اراک ، خنداب وکمیجان درمجلس شورای اسلامی وعضو کمیسیون صنایع مجلس درمصاحبه بارادیو گفتگوراهکارهایی برای نجات صنعت ارائه کردنددانلود