استان قزوین از قاب دوربین مستند ایرانی

تهیه کننده و کارگردان:سعید رسولی، تصویر: مهدی مولاییدانلود