احتمال انشعاب در گروه طالبان انشعابی به سرکردگی ملارسول