_40_میلیارد_تومان_از_مطالبات_معوقه_مربوط_به_واحدهای_صنعتی اجرای 42 پروژه گازرسانی در همدان

اجرای 42 پروژه گازرسانی در همدان