آیا سابقهبیمه تامین اجتماعی را با بیمه روستاییان میشود ادغام کرد

با بیانی ساده و به دور از اصطلاحات فنیدانلود