آقای فرهادی شما با تصویر گور خواب ها کاسبی می کنی!

مجموعه دیالوگهایی از فیلم های آقای فرهادی رو اجرا کردم.نظرتون چیه...دانلود